Uw gegevens ophalen

Input en factsheet Woensdrecht - gemeenteraadsverkiezingen 2018 (update jan '18)

Geachte kandidaatleden voor de gemeenteraad van Woensdrecht,

Met nog een maand tot de gemeenteraadsverkiezingen breekt voor u een spannende, maar vooral ook een kansrijke tijd aan. Een vaak terugkerend thema in de programma’s is Wonen. Dat gaat veel verder dan de eerste levensbehoefte van een dak boven het hoofd hebben. We willen allemaal dat mensen prettig en naar hun zin wonen.     Daarom willen wij u graag informeren over onze visie op diverse thema’s en reiken wij u een recente update van een aantal kerndata aan, waar u in uw campagne en nadien vrijblijvend gebruik van kunt maken.

Wat opvalt is dat de gemiddelde zoek- of wachttijd voor een sociale huurwoning zeer kort blijft. Woningzoekenden vinden gemiddeld in drie maanden een sociale huurwoning bij Stadlander in de gemeente Woensdrecht (2016: drie maanden).

Veranderende doelgroep

Vanwege het nieuwe overheidsbeleid is onze klantengroep sterk aan het veranderen. Was de sociale huursector vroeger nog een volwaardig alternatief voor een brede laag van de bevolking, tegenwoordig is het steeds meer een vangnet voor de mensen die echt geen andere keuze hebben. Dat vraagt om aandacht voor financiële scheefwoners; mensen met een middeninkomen die wonen in een goedkope sociale huurwoning, bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het is aan gemeenten en marktpartijen om te zorgen dat voor deze groep voldoende alternatieve woningen, zowel koop als vrije huursector, beschikbaar zijn. Woningcorporaties mogen zich als gevolg van de nieuwe Woningwet niet meer in die markt mengen. Een andere uitdaging ligt in de doorstroming van ouderen in een te grote en/of een niet zorggeschikte woning. Als corporatie bevorderen wij via bemiddeling de doorstroming van onze huurders.

Duurzame ontwikkeling

De samenleving verandert en dat is ook terug te zien in de samenstelling van de huishoudens. In de gemeente Woensdrecht zien we bijvoorbeeld dat het aantal ouderen sterk toeneemt, maar dat er een daling is in het aantal gezinnen. Wat ook opvalt, is dat de leeftijdsgroep 45-75 jaar veelal in het bezit is van een koopwoning en dat die situatie na de pensionering niet verandert. Tegen de achtergrond van vergrijzing, die in de gemeente Woensdrecht sterker is dan in de rest van ons werkgebied, en een stabilisatie dan wel afname van de bevolkingsgroei voorzien wij een afnemende vraag naar zowel huur- als koopwoningen. Een duurzame ontwikkeling van stad én land draait daarom vooral om de vraag hoe we omgaan met de bestaande huur- en koopwoningen. Van meer naar beter is daarbij het uitgangspunt. Voor de corporatie ligt een opgave in de transformatie van ons bestaand bezit en slechts toevoegen wat ontbreekt. We kiezen daarbij vooral voor bestaand bebouwd gebied. De nadruk ligt op flexibele levensloopbestendige woningen. 

Een veel grotere zorg zien wij voor de particuliere woningbezitters. De afnemende vraag naar woningen staat namelijk in schril contrast tot de grote interesse in nieuwbouwprojecten. Een overschot aan woningen vertaalt zich nu nog niet in leegstand, maar dat risico ligt wel op de loer voor de middellange en lange termijn. In dat geval zal de particuliere eigenaar dat ook financieel voelen. Verval van de woning en daarmee achteruitgang van de leefomgeving kunnen het gevolg zijn. Een vicieuze, onwenselijk cirkel die vooral de woningeigenaar en buurtbewoner raakt. Dat vraagt om een woningbouwprogrammering en grondpolitiek met aandacht voor bestaand bebouwd gebied. Het is daarnaast essentieel om de particuliere markt toekomstbestendig te maken door eigenaren te stimuleren hun woningen energiezuinig en levensloopbestendig te maken. Ook het bieden van flexibele oplossingen voor mantelzorg hoort hierbij. 

Ten slotte is het belangrijk om met elkaar uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord van Parijs. Denk aan voldoende ruimte voor hemelwateropvang, afkoppeling van het gasnet en sturen op niet-fossiele brandstoffen. Alleen met gezamenlijke inzet van de gemeente Woensdrecht en andere partners kan gestimuleerd worden om ook in particulier bezit gasloos te bouwen. 

Mensen ondersteunen die extra aandacht nodig hebben

Niet alleen de demografische samenstelling van onze samenleving verandert, ook de wijze waarop we met elkaar samenleven is anders geworden. Mede door veranderend overheidsbeleid zijn mensen steeds meer op zichzelf en op hun naasten aangewezen. Ook als het gaat om wonen. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Denk aan GGZ-cliënten, verslaafden, daklozen, dementerenden en vluchtelingen. Alleen in samenwerking met partijen kunnen we deze multiproblematiek het hoofd bieden en de leefbaarheid in onze wijken en kernen op orde houden. 

Armoedebestrijding

Een groeiend aantal inwoners heeft moeite om financieel rond te komen. Dit is voor ons een grote zorg en vraagt om een gezamenlijke aanpak. Armoede is in veel gevallen een inkomensprobleem. Arbeidsparticipatie en het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn daarom noodzakelijk. In de gemeente Woensdrecht zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de aanpak van armoede. Als corporatie dragen wij daar ons steentje aan bij door al drie jaar geen huurverhoging door te voeren voor huurders die recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Daarnaast hebben we dankzij de goede samenwerking met de gemeente kunnen voorkomen dat er mensen op straat belanden. Deze samenwerking zetten wij graag voort, al realiseren we ons dat er meerdere corporaties actief zijn in de gemeente Woensdrecht. Afstemming en samenwerking met alle betrokken partijen blijven dus noodzakelijk. 

Leefbaarheid in de wijken en kernen

Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, dragen leefbare wijken en kernen bij aan een prettig woonklimaat. Schoon, heel en veilig zijn daarvoor de basiselementen. Om de leefbaarheid op orde te houden is voeling en contact met de wijk nodig. Op die manier kan beter ingespeeld worden op signalen als een leefomgeving achteruit dreigt te gaan. Gemeente, corporatie en welzijnsinstellingen moeten daarom in de wijken aanwezig zijn en een bijdrage leveren aan de sociale mobiliteit. Om prettig te wonen, te werken en te leven willen we een diversiteit aan voorzieningen toegankelijk houden. Wellicht niet om de hoek, maar wel zo dat ze bereikbaar zijn.

Wij wensen u veel succes in de verkiezingen.

Met vriendelijke groet,

Ton Ringersma

  

Factsheet | Woensdrecht

Grootte van de primaire en secundaire doelgroep / aantal beschikbare sociale huurwoningen
Stadlander ziet het als haar kerntaak om te zorgen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen en betaalbaar wonen in vitale wijken voor mensen met een laag- of middeninkomen. We onderscheiden daarbij huishoudens met een gezamenlijk huishoudinkomen tot € 30.150 (de primaire doelgroep) en tussen de € 30.151 en € 36.165 (de secundaire doelgroep).

Het aantal huishoudens in de gemeente Woensdrecht met een huishoudinkomen tot € 36.165 bedraagt 3.610. Van deze primaire (2.110) en secundaire doelgroep (1.500) van beleid, wonen 2.330 huishoudens (58%) in een particuliere (koop)woning. 1.280 huishoudens die behoren tot de doelgroep wonen in een van de totaal 1.650 sociale huurwoningen in de gemeente Woensdrecht.

Aantal ingeschreven woningzoekenden
Stadlander publiceert dagelijks het actuele woningaanbod via de website www.zuidwestwonen.nl. Via Zuidwestwonen.nl kunnen woningzoekenden naar passende woonruimte zoeken in de regio’s West-Brabant en Zeeland. In totaal maken negen corporaties gebruik van Zuidwestwonen.nl om hun woningen te adverteren. Zuidwestwonen.nl hanteert daarbij een maximale inschrijfduur van drie jaar. De negen woningcorporaties gaan er namelijk vanuit dat een actief woningzoekende in deze periode een geschikte woning heeft kunnen vinden.

Op 1 januari 2018 stonden via de website Zuidwestwonen.nl 1.002 personen ingeschreven met in hun zoekprofiel de gemeente Woensdrecht. 81 van deze ingeschreven woningzoekenden waren tussen de 18 en 23 jaar oud. Woningzoekenden hebben in hun zoekprofiel geen enkele beperking voor wat betreft hun gewenste woonplaats. Zij bepalen zelf de reikwijdte van hun zoekopdracht.

Aantal actief woningzoekenden
351 van deze 1.002 woningzoekenden waren ook daadwerkelijk actief op zoek naar een andere woning. 33 actief woningzoekenden waren tussen de 18 en 23 jaar oud. Zuidwestwonen.nl definieert een actief woningenzoekende als iemand die de afgelopen twaalf maanden minimaal drie keer op een willekeurige advertentie heeft gereageerd.

Huurkorting voor jongeren
Jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar krijgen slechts huurtoeslag als ze een woning hebben met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens (€ 414,02 euro in 2017). Dat is de reden waarom Stadlander deze jonge ingeschrevenen en actief woningzoekenden apart vermeldt. Om jonge starters (alleenstaanden en stellen) op de woningmarkt te helpen met het vinden van een voor hen geschikte huurwoning, biedt Stadlander geselecteerde woningen aan met de Stadlander Huurkorting voor jongeren. Wordt men 23 jaar kan men gebruik maken van de standaard huurtoeslagfaciliteit en vervalt de tijdelijke huurkorting voor jongeren. Sinds de introductie in september 2013 zijn er 83 woningen aan jongeren verhuurd met een huurkorting voor jongeren. Op 1 januari 2018 maakten vijftien huishoudens gebruik van de huurkorting voor jongeren. In de gemeente Woensdrecht werd geen gebruik gemaakt van deze huurkorting.

Oog voor inkomenssituatie sociale huurders
In 2017 beperkte Stadlander de huurverhoging tot maximaal 0,5 procent voor huishoudens met een inkomen tot € 40.349. Voor 92 huurders van Stadlander in de gemeente Woensdrecht blijft de huur zelfs gelijk (0% verhoging). Zij behoren tot de laagste inkomenscategorieën die in 2016 een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen ontvingen. In 2016 betrof het 85 huishoudens in de gemeente Woensdrecht.

Gemiddelde wachttijd
In 2016 was de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning van Stadlander in de gemeente Woensdrecht 3 maanden (2016: 3 maanden / 2015: 5 maanden ). Zuidwestwonen.nl definieert de gemiddelde wachttijd als de tijd tussen de reactie van een woningzoekende op de eerste willekeurige advertentie en het ondertekenen van het huurcontract.

In 2017 waren er geen verhuringen aan jongeren (18-23). In 2016 was de gemiddelde wachttijd 3 maanden (2015: 2 maanden).

In 2017 was de gemiddelde wachttijd in de gemeente Woensdrecht per huurprijsklasse:
€ 101 – € 414 > geen verhuringen (2016: geen verhuringen / 2015: geen verhuringen).
€ 415 – € 592 > 4 maanden ( 2016: 5 maanden / 2015: 4 maanden ).
€ 593 – € 635 > 1 maand ( 2016: 1 maand / 2015: geen verhuringen).
€ 636 – € 710 > 3 maanden ( 2016: 3 maanden / 2015: 10 maanden ).
€ 711 – € 850 > 3 maanden ( 2016: 1 maand / 2015: 1 maand ).

In 2017 was de gemiddelde wachttijd in de gemeente Woensdrecht per inkomensklasse:
€ 00.000 - € 22.200 > 4 maanden (2016: 5 maanden / 2015: 6 maanden ).
€ 22.201 - € 30.150 > 1 maand (2016: 2 maanden / 2015: 3 maanden).
€ 30.151 - € 36.165 > 3 maanden (2016: 3 maanden / 2015: 6 maanden ).

Bemiddeling
In 2017 zijn er van de in totaal 48 toegewezen woningen in de gemeente Woensdrecht door Stadlander 7 woningen door middel van tussenkomst van een medewerker van Stadlander toegekend. De bemiddeling vond plaats voor de volgende categorieën: medisch maatwerk (1), statushouder (4) en toewijzing woning vrije sector (2).

Urgentieverlening / voorrangsregeling
In het woonruimtebemiddelingssysteem Zuidwestwonen.nl is ook de huisvesting van urgenten opgenomen. Een sociale urgentie kan worden aangevraagd bij dreigende dakloosheid buiten eigen schuld en inschrijfduurverlening wanneer er sprake is van relatiebeëindiging. Uiteraard zijn daar een aantal spelregels aan verbonden.

In 2017 zijn er in het werkgebied 88 woningzoekenden met een urgentie gehuisvest. De verdeling per urgentie in de gemeente Woensdrecht is als volgt: medische urgentie rollator,( 1), medisch maatwerk (1) en medisch wandelstok (2).

Huurachterstanden en ontruimingen
In 2017 heeft Stadlander in de gemeente Woensdrecht voor zeven huishoudens van de rechter een ontruimingsvonnis gekregen. In twee gevallen is het ook daadwerkelijk tot een formele ontruiming gekomen. Het betrof in een geval een huurachterstand van een huurder die die ten tijde van de ontruiming zonder opzegging vertrokken bleek te zijn. In één situatie werd de huur beëindigd i.v.m. een huurachterstand.

Bergen op Zoom, 27 februari 2018