Uw gegevens ophalen

Input en factsheet Bergen op Zoom - gemeenteraadsverkiezingen 2018 (update jan '18)

Geachte kandidaatleden voor de gemeenteraad van Bergen op Zoom,

Met nog een maand tot de gemeenteraadsverkiezingen breekt voor u een spannende, maar vooral ook een kansrijke tijd aan. Een vaak terugkerend thema in de programma’s is Wonen. Dat gaat veel verder dan de eerste levensbehoefte van een dak boven het hoofd hebben. We willen allemaal dat mensen prettig en naar hun zin wonen.     Daarom willen wij u graag informeren over onze visie op diverse thema’s en reiken wij u een recente update van een aantal kerndata aan, waar u in uw campagne en nadien vrijblijvend gebruik van kunt maken.

Wat opvalt is dat de dalende trend van de gemiddelde zoek- of wachttijd voor een sociale huurwoning die zich medio 2017 al liet zien, heeft doorgezet. Woningzoekenden vinden gemiddeld in zeven maanden een sociale huurwoning in de gemeente Bergen op Zoom (2016: 10 maanden).

Veranderende doelgroep

Vanwege het nieuwe overheidsbeleid is onze klantengroep sterk aan het veranderen. Was de sociale huursector vroeger nog een volwaardig alternatief voor een brede laag van de bevolking, tegenwoordig is het steeds meer een vangnet voor de mensen die echt geen andere keuze hebben. Dat vraagt om aandacht voor financiële scheefwoners; mensen met een middeninkomen die wonen in een goedkope sociale huurwoning, bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het is aan gemeenten en marktpartijen om te zorgen dat voor deze groep voldoende alternatieve woningen, zowel koop als vrije huursector, beschikbaar zijn. Woningcorporaties mogen zich als gevolg van de nieuwe Woningwet niet meer in die markt mengen. Een andere uitdaging ligt in de doorstroming van ouderen in een te grote en/of een niet zorggeschikte woning. Als corporatie bevorderen wij via bemiddeling de doorstroming van onze huurders.

Duurzame ontwikkeling

De samenleving verandert en dat is ook terug te zien in de samenstelling van de huishoudens. In de gemeente Bergen op Zoom zien we bijvoorbeeld dat het aantal jonge gezinnen en ouderen toeneemt, maar dat er aan de andere kant een daling is in het aantal jongeren onder de 25 jaar, het aantal tweepersoonshuishoudens tussen de 25-45 jaar en in het aantal meerpersoonshuishoudens ouder dan 45 jaar. Wat ook opvalt, is dat die leeftijdsgroep veelal in het bezit is van een koopwoning en dat die situatie na de pensionering niet verandert. Tegen de achtergrond van vergrijzing en een stabilisatie dan wel afname van de bevolkingsgroei voorzien wij een afnemende vraag naar zowel huur- als koopwoningen. Een duurzame ontwikkeling van stad én land draait daarom vooral om de vraag hoe we omgaan met de bestaande huur- en koopwoningen. Van meer naar beter is daarbij het uitgangspunt. Voor de corporatie ligt een opgave in de transformatie van ons bestaand bezit en slechts toevoegen wat ontbreekt. We kiezen daarbij vooral voor bestaand bebouwd gebied. De nadruk ligt op flexibele levensloopbestendige woningen. Denk aan de stedelijke vernieuwing in Gageldonk-West, de invulling van het Hof van Asselbergs aan de Zuid-Oostsingel en de woningen op de locatie van Zaal den Ronden in Nieuw-Borgvliet. 

Een veel grotere zorg zien wij voor de particuliere woningbezitters. De afnemende vraag naar woningen staat namelijk in schril contrast tot de grote interesse in nieuwbouwprojecten. Een overschot aan woningen vertaalt zich nu nog niet in leegstand, maar dat risico ligt wel op de loer voor de middellange en lange termijn. In dat geval zal de particuliere eigenaar dat ook financieel voelen. Verval van de woning en daarmee achteruitgang van de leefomgeving kunnen het gevolg zijn. Een vicieuze, onwenselijk cirkel die vooral de woningeigenaar en buurtbewoner raakt. Dat vraagt om een woningbouwprogrammering en grondpolitiek met aandacht voor bestaand bebouwd gebied. Het is daarnaast essentieel om de particuliere markt toekomstbestendig te maken door eigenaren te stimuleren hun woningen energiezuinig en levensloopbestendig te maken. Ook het bieden van flexibele oplossingen voor mantelzorg hoort hierbij. 

Ten slotte is het belangrijk om met elkaar uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord van Parijs. Denk aan voldoende ruimte voor hemelwateropvang, afkoppeling van het gasnet en sturen op niet-fossiele brandstoffen. Alleen met gezamenlijke inzet van de gemeente Bergen op Zoom en andere partners kan gestimuleerd worden om ook in particulier bezit gasloos te bouwen. 

Mensen ondersteunen die extra aandacht nodig hebben

Niet alleen de demografische samenstelling van onze samenleving verandert, ook de wijze waarop we met elkaar samenleven is anders geworden. Mede door veranderend overheidsbeleid zijn mensen steeds meer op zichzelf en op hun naasten aangewezen. Ook als het gaat om wonen. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Denk aan GGZ-cliënten, verslaafden, daklozen, dementerenden en vluchtelingen. Alleen in samenwerking met partijen kunnen we deze multiproblematiek het hoofd bieden en de leefbaarheid in onze wijken en kernen op orde houden. Denk aan de gezamenlijk opgezette woonconcepten als Sober Wonen en Housing First, waar wij via trial and error van leren en die wij graag met partijen voortzetten. 

Armoedebestrijding

Een groeiend aantal inwoners heeft moeite om financieel rond te komen. Dit is voor ons een grote zorg en vraagt om een gezamenlijke aanpak. Armoede is in veel gevallen een inkomensprobleem. Arbeidsparticipatie en het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn daarom noodzakelijk. Door samen te werken met zowel de gemeente als maatschappelijke partners aan gerichte maatregelen kunnen we voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen en het aantal inwoners met een betaalrisico verkleinen. 

Leefbaarheid in de wijken en kernen

Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, dragen leefbare wijken en kernen bij aan een prettig woonklimaat. Schoon, heel en veilig zijn daarvoor de basiselementen. Om de leefbaarheid op orde te houden is voeling en contact met de wijk nodig. Op die manier kan beter ingespeeld worden op signalen als een leefomgeving achteruit dreigt te gaan. In Bergen op Zoom hebben we de structurele aanwezigheid van de gemeente in de wijk afgelopen jaren helaas zien teruglopen. Voorkomen is beter dan genezen. Gemeente, corporatie en welzijnsinstellingen moeten daarom in de wijken aanwezig zijn en een bijdrage leveren aan de sociale mobiliteit. Om prettig te wonen, te werken en te leven willen we een diversiteit aan voorzieningen toegankelijk houden. Wellicht niet om de hoek, maar wel zo dat ze bereikbaar zijn.

Wij wensen u veel succes in de verkiezingen.

Met vriendelijke groet,

Ton Ringersma

 

Factsheet | Bergen op Zoom

Grootte van de primaire en secundaire doelgroep / aantal beschikbare sociale huurwoningen Stadlander ziet het als haar kerntaak om te zorgen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen en betaalbaar wonen in vitale wijken voor mensen met een laag- of middeninkomen. We onderscheiden daarbij huishoudens met een gezamenlijk huishoudinkomen tot € 30.150 (de primaire doelgroep) en tussen de € 30.151 en € 36.165 (de secundaire doelgroep).

Het aantal huishoudens in de gemeente Bergen op Zoom met een huishoudinkomen tot € 36.165 bedraagt 13.870. Van deze primaire (9.110) en secundaire doelgroep (4.760) van beleid, wonen 7.060 huishoudens (51%) in een particuliere (koop)woning. 6.810 huishoudens die behoren tot de doelgroep wonen in een van de totaal 8.960 sociale huurwoningen in de gemeente Bergen op Zoom.

Aantal ingeschreven woningzoekenden
Stadlander publiceert dagelijks het actuele woningaanbod via de website www.zuidwestwonen.nl. Via Zuidwestwonen.nl kunnen woningzoekenden naar passende woonruimte zoeken in de regio’s West-Brabant en Zeeland. In totaal maken negen corporaties gebruik van Zuidwestwonen.nl om hun woningen te adverteren. Zuidwestwonen.nl hanteert daarbij een maximale inschrijfduur van drie jaar. De negen woningcorporaties gaan er namelijk vanuit dat een actief woningzoekende in deze periode een geschikte woning heeft kunnen vinden.

Op 1 januari 2018 stonden via de website Zuidwestwonen.nl 4.255 personen ingeschreven met in hun zoekprofiel de gemeente Bergen op Zoom. 369 van deze ingeschreven woningzoekenden waren tussen de 18 en 23 jaar oud. Woningzoekenden hebben in hun zoekprofiel geen enkele beperking voor wat betreft hun gewenste woonplaats. Zij bepalen zelf de reikwijdte van hun zoekopdracht.

Aantal actief woningzoekenden
1.236 van deze 4.255 woningzoekenden waren ook daadwerkelijk actief op zoek naar een andere woning. 128 actief woningzoekenden waren tussen de 18 en 23 jaar oud. Zuidwestwonen.nl definieert een actief woningenzoekende als iemand die de afgelopen twaalf maanden minimaal drie keer op een willekeurige advertentie heeft gereageerd.

Huurkorting voor jongeren
Jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar krijgen slechts huurtoeslag als ze een woning hebben met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens (€ 414,02 in 2017). Dat is de reden waarom Stadlander deze jonge ingeschrevenen en actief woningzoekenden apart vermeldt. Om jonge starters (alleenstaanden en stellen) op de woningmarkt te helpen met het vinden van een voor hen geschikte huurwoning, biedt Stadlander geselecteerde woningen aan met de Stadlander Huurkorting voor jongeren. Wordt men 23 jaar kan men gebruik maken van de standaard huurtoeslagfaciliteit en vervalt de tijdelijke huurkorting voor jongeren. Sinds de introductie in september 2013 zijn er 83 woningen aan jongeren verhuurd met een huurkorting voor jongeren. Op 1 mei 2018 maakten vijftienf huishoudens gebruik van de huurkorting voor jongeren waarvan er elf woningen in de gemeente Bergen op zoom werden verhuurd.

Oog voor inkomenssituatie sociale huurders
In 2017 beperkte Stadlander de huurverhoging tot maximaal 0,5 procent voor huishoudens met een inkomen tot € 40.349. Voor 1.998 huurders van Stadlander in de gemeente Bergen op Zoom blijft de huur zelfs gelijk (0% verhoging). Zij behoren tot de laagste inkomenscategorieën die in 2016 een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen ontvingen. In 2016 betrof het 1.683 huishoudens in Bergen op Zoom.

Gemiddelde wachttijd
In 2017 was de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente Bergen op Zoom 7 maanden (2016: 10 / 2015: 8). Zuidwestwonen.nl definieert de gemiddelde wachttijd als de tijd tussen de reactie van de woningzoekende op de eerste willekeurige advertentie en het ondertekenen van het huurcontract.

In 2017 was de gemiddelde wachttijd voor jongeren (18-23) 6 maanden (2016: 10 maanden / 2015: 9 maanden).

In 2017 was de gemiddelde wachttijd in de gemeente Bergen op Zoom per huurprijsklasse:
€ 101 – € 414 > 7 maanden ( 2016: 11 maanden / 2015: 9 maanden ).
€ 415 – € 592 > 7 maanden ( 2016: 10 maanden / 2015: 7 maanden ).
€ 593 – € 635 > 9 maanden ( 2016: 14 maanden / 2015: 9 maanden ).
€ 636 – € 710 > 6 maanden ( 2016: 8 maanden / 2015: 8 maanden ).
€ 711 – € 850 > 5 maanden ( 2016: 3 maanden / 2015: 3 maanden ).

In 2017 was de gemiddelde wachttijd in de gemeente Bergen op Zoom per inkomensklasse:
€ 00.000 - € 22.200 > 7 maanden (2016: 10 maanden / 2015: 8 maanden ).
€ 22.201 - € 30.150 > 7 maanden (2016: 10 maanden 2015: 9 maanden ).
€ 30.151 - € 36.165 > 7 maanden (2016: 9 maanden / 2015: 11 maanden ).

Bemiddeling
In 2017zijn er van de in totaal 908 toegewezen woningen in de gemeente Bergen op Zoom 143 woningen door middel van tussenkomst van een medewerker van Stadlander toegekend. De bemiddeling vond plaats voor de volgende categorieën: bijzondere voorrang (25), calamiteit (4), contractovername (5), doorstroming (3), herstructurering (27), medisch maatwerk (6), statushouder (29), tijdelijke verhuur (30), toewijzing woning vrije sector (12) en woningruil (2).

Urgentieverlening / voorrangsregeling
In het woonruimtebemiddelingssysteem Zuidwestwonen.nl is ook de huisvesting van urgenten opgenomen. Een sociale urgentie kan worden aangevraagd bij dreigende dakloosheid buiten eigen schuld en inschrijfduurverlening wanneer er sprake is van relatiebeëindiging. Uiteraard zijn daar een aantal spelregels aan verbonden.

In 2017 zijn er in het werkgebied 88 woningzoekenden met een urgentie gehuisvest. De verdeling per urgentie in de gemeente Bergen op Zoom is als volgt: medische voorrang rollator (10), medisch voorrang maatwerk (8), sociale urgentie (7), medische voorrang rolstoel (2), medische voorrang wandelstok (2) en inschrijfduurverlening (28).

Huurachterstanden en ontruimingen
In 2017 heeft Stadlander in de gemeente Bergen op Zoom voor 70 huishoudens van de rechter een ontruimingsvonnis gekregen. In 23 gevallen is het ook daadwerkelijk tot een ontruiming gekomen. In vier gevallen betrof het een huurachterstand van een huurder die die ten tijde van de ontruiming vertrokken bleek zonder opzegging. In zestien situaties betrof het een huurachterstand. In twee cases ging het om hennep /drugs en er was in één situatie sprake van woonfraude. In zes situaties zegden bewoners in de gemeente Bergen op Zoom zelf de huur op i.v.m. een aangetroffen hennepkwekerij in de woning om zo een ontruimingsrechtsgang te vermijden.

Bergen op Zoom, 27 februari 2018