Uw gegevens ophalen

Beantwoording van aanvullende vragen

Geachte mevrouw Elion-Valter (D66 Bergen op Zoom),

In uw e-mailbericht van 20 augustus jl. stelt u ons enkele nadere vragen naar aanleiding van de input van Stadlander t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Bergen op Zoom van 3 augustus jl. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:  

Vraag 1:
In hoeverre vindt er met andere schuldeisers vanuit de (semi-)overheid (belastingdienst, uitkeringsinstanties, nutsbedrijven, gemeente) afstemming plaats over de inning van schulden? De belastingdienst heeft een zeer sterke positie; tegelijkertijd moet zelfs de belastingdienst inningen terugstorten, omdat mensen onder de beslagvrije voet komen.

Antwoord 1:
Stadlander hanteert een incassoprocedure waarbij de corporatie correct betalende huurders bij plotseling afwijkend betaalgedrag, altijd persoonlijk benadert. Vaak blijkt dat het niet alleen een huurachterstand betreft, maar dat er ook andere schulden zijn. Huurders die oprecht, snel en effectief geholpen willen worden met het oplossen van hun schuldenproblematiek, verwijst de woningcorporatie ‘warm’ door naar het Meldpunt Schulphulpverlening Brabantse Wal van Traverse, de Kredietbank West-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom. Andersom nemen deze instanties contact op met Stadlander zodra huurders worden opgenomen in de schuldhulpverlening, zodat een gerechtelijke procedure voor het innen van een huurachterstand kan worden voorkomen. Heel vaak maken huurders met een betalingsachterstand hier helaas geen gebruik van. De bereidheid en inzet van de huurder met een (dreigende) huurachterstand om tot een passende oplossing te komen is  echter wel onontbeerlijk. De privacywetgeving staat het delen van informatie door Stadlander met andere partijen in de weg.

Vraag 2:
Hoe zit het met de trend over meerdere jaren wat betreft de huurachterstanden?

Antwoord 2:
Het percentage huurachterstand betrof in 2016 0,61%. Dit betreft de totale achterstand van zittende en vertrokken huurders gedeeld door de gefactureerde omzet over het afgelopen jaar (12 maanden). Stadlander participeert met 56 andere woningcorporaties uit Nederland in een huurincasso platform. In de onderlinge benchmark variëren de huurachterstand percentages van de deelnemende woningcorporaties van 0,36% tot 4,34%. De score van 0,61% laat zien dat Stadlander pro actief is en bij een betalingsachterstand goed en bijtijds ‘aan de bel trekt’. De score laat sinds 2012 een constant beeld zien: 2015: 0,61%; 2014: 0.61%; 2013: 0,59%; 2012: 0,65% en 2011; 1,60%)

Vraag 3:
Wat gebeurt er met de bewoners van de ontruimde panden? Vindt daarover afstemming of overleg plaats met de gemeente en andere relevante partijen?

Antwoord 3:
Stadlander mag conform de privacywetgeving geen informatie delen met andere partijen. Alleen als een huurder hiervoor toestemming geeft, kunnen we de contactgegevens van de huurder met een betalingsachterstand doorgeven en hem of haar doorverwijzen naar de schuldhulpverlening en andere instanties. Betalingsregelingen, waarbij huurders zowel hun inkomsten als uitgaven moeten overleggen, treffen we op maat. Indien het toch tot een huisuitzetting komt, raken de bewoners meestal tijdelijk uit beeld. Ze hebben immers nog steeds een betalingsachterstand en sturen dan ook geen adreswijziging. Veelal gaan de mensen naar familie. Vaak is er ook sprake van een verhuizing naar een camping of naar een opvanglocatie. Regelmatig zijn de bewoners al vertrokken zonder melding.