Uw gegevens ophalen

Verantwoording aan de samenleving

Woningcorporaties functioneren binnen de herziene Woningwet (juli 2015) en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Als verdere uitwerking heeft Aedes (de branchevereniging voor woningcorporaties) een code ontwikkeld. Deze code geeft in essentie weer waarvoor corporaties staan en waarop zij aanspreekbaar zijn door de samenleving. Hoewel Stadlander per 1 januari 2014 geen lid meer is van Aedes, wil ook Stadlander voldoen aan de bepalingen uit deze code. Eén van de bepalingen uit de Aedescode is de zogeheten Governance Code Woningcorporaties. Dit is het onderdeel dat de verplichtingen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen helder definieert en de wijze waarop zij verantwoording afleggen aan de samenleving. Stadlander volgt deze Governance Code. Daarnaast laat Stadlander zich ook één keer per vier jaar visiteren. Woningcorporaties verantwoorden zich hiermee over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren.

Aedescode

Governance Code Woningcorporaties

Klokkenluiderregeling Stadlander 

Visitatierapport 2012 - 2015

Belanghouders, netwerkpartnersen onafhankelijke deskundigen beoordelen het maatschappelijk presteren van Stadlander en haar interne toezicht in het visitatierapport met een (ruime) voldoende.  

> Lees ook de bestuurlijke reactie op het visitatierapport en het persbericht 'Stadlander blij met resultaten maatschappelijke visitatie'.