Uw gegevens ophalen

Belanghoudersvergadering 2018

Wij vinden het belangrijk dat onze belanghouders (gemeenteraadsleden, colleges, leden besturen huurdersbelangenverenigingen en voorzitters bewonerscommissies) zich betrokken voelen bij onze corporatie. Daarom onderhouden we door het jaar heen in verschillende mate contact met hen. Een keer per jaar houdt Stadlander een plenaire belanghoudersvergadering voor onze huurdersorganisaties, de gemeenteraadsleden en gemeentebestuurders.

De zesde Algemene Vergadering van Belanghouders vindt plaats op woensdag 27 juni 2018 om 19:00 uur in het werkcafé van Stadlander aan de Rooseveltlaan 150, 4624 DE Bergen op Zoom.

Het werkterrein van Stadlander is complex. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Om te zorgen voor een kwalitatief en passend woonaanbod zetten we in op lange termijninvesteringen op het gebied van renovatie en sloop- en nieuwbouwactiviteiten. Daarnaast voelen wij onze verantwoordelijkheid voor het woongenot van onze huurders. We activeren betrokken partijen om samen met hen te werken aan aantrekkelijke wijken en de verbindingen tussen bewoners. Daarbij hebben we ook oog voor huurders die minder zelfredzaam zijn. Al die verschillende belangen zorgen voor een ingewikkelde volkshuisvestelijke materie. Voor belanghouders kan de complexiteit reden zijn om af te haken, omdat ze de verschillende belangen moeilijk met elkaar kunnen verenigen.

Eén keer per jaar organiseren wij daarom een belanghoudersvergadering waarin wij vertellen hoe Stadlander er voor staat, wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd en doen we voorstellen voor de komende periode. Naast het afleggen van verantwoording over haar prestaties, wil Stadlander de huurdersvertegenwoordigers, gemeenteraadsleden, burgemeesters en wethouders ook een inkijkje geven in haar maatschappelijke bestedingen.

Agenda belanghoudersvergadering 2018

18:30 uur – Registratie en ontvangst met koffie en thee

19:00 uur – Welkomstwoord en opening plenaire bijeenkomst door de heer Guust Verpaalen, voorzitter van de raad van commissarissen van Stadlander

19:10 uur – Verantwoording door de heer Ton Ringersma, bestuurder van Stadlander over onze volkshuisvestelijke prestaties over 2017

19.30 uur – Presentatie resultaten Volkshuisvestingsraad Zuidwest

20.00 uur – Korte pauze

20.10 uur – Presentatie van Ondernemingsplan en ambitiekaarten

20:20 uur – Vooruitblik naar toekomstige ontwikkelingen en lange termijn perspectief

21:50 uur – Sluiting van de belanghoudersvergadering met afsluitende netwerkborrel

Vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, gemeenteraadsleden en gemeentebestuurders zijn op naam uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Zij kunnen zich tot 21 juni via de link in hun uitnodiging aanmelden voor deze belanghoudersvergadering.

(Noot voor de belanghouders: naast haar belanghouders heeft Stadlander vertegenwoordigers van de lokale en regionale media uitgenodigd om verslag te doen van deze vergadering.)