Uw gegevens ophalen

Stadlander tornt niet aan ambities, ook niet in zwaar weer

door Marc Molenaars HALSTEREN – Stadlander kan voort­varend aan de slag met de renova­tie van de Bergse probleemwijk Gageldonk-West. Eigenlijk was de corporatie dat toch al van plan, maar directeur Ton Ringersma kreeg gistermiddag een extra duwtje in de rug van de zoge­noemde ‘belanghouders’, mensen die linksom of rechtsom iets van doen hebben met (sociale) huis­vesting.

In De Sprenge op Vrede­rust verzamelde Stadlander meer dan honderd politici, bouwonder­nemers en bestuurders van maat­schappelijke instellingen, maar ook leden van dorpsraad of huur­dersvereniging. Door die een stem te geven probeert Stadlan­der nog nadrukkelijker aan te ha­ken bij ‘de samenleving’. Ze mo­gen zelfs meebeslissen over de koers die de corporatie vaart. Met een stemkastje konden ze aange­ven welke projecten die Stadlan­der op de rol heeft staan, priori­teit verdienen.

 

„En dat is niet eer­der vertoond”, wist Ringersma, die met een innovatieve aanpak de Haagse tegenwind hoopt te trotseren. Noodzakelijk om ook in de toekomst goede maar ook be­taalbare huurwoningen aan te kunnen bieden aan mensen met een smalle beurs. Stadlander in­vesteert daarvoor niet alleen in le­vensloopbestendige nieuwbouw maar ook in renovatie van be­staand bezit. Daarbij wordt na­drukkelijk ingezet op het energie­zuiniger maken van die wonin­gen, ook een manier om de woon­kosten te beteugelen.

 

Wat de be­langhouders betreft kan Stadlan­der vanaf 2015 elk jaar duizend woningen isoleren en voorzien van zonnepanelen. Maar ook het centrumplan van Halsteren heeft haast, net als de dorpsvernieu­wing in westrand van Sint Maar­tensdijk. Met nieuwbouwplannen zoals op de plek van de BBA-remi­se hebben ze minder haast.

 

Bron: BN DeStem dd 11-04-2013