Uw gegevens ophalen

Samenleven, dat begint altijd met wonen

Woningcorporatie Stadlander herkent zichzelf niet in het beeld van de ontspoorde sector.

BERGEN OP ZOOM – Dat een wo­ningcorporatie schipbreuk leed na de aankoop van het cruise­schip SS Rotterdam zal weinigen zijn ontgaan. De parlementaire enquêtecommissie naar uitwas­sen en gesjoemel in het wereld van de sociale huisvesters stemt ook al niet vrolijk. Sponsoring van een olifantenparade of adop­tie van een aap lijken geen kernta­ken voor woningcorporaties, toch? „Wat beklijft is het beeld van een ontspoorde sector die er niet in slaagt om naar behoren te functioneren.”, zegt Ans van den Berg, die een oogje in het zeil houdt bij de woningcorporatie Stadlander, met 15.000 woningen met afstand de grootste huisves­ter in deze regio.

 

Mw. Ans van den Berg - foto Stadlander / Tonny Presser

 

Natuurlijk kent ze de verhalen over de directeur met zijn peperdure Maserati, de megalomane projecten en het spe­culeren met derivaten. „Het ge­tuigt van onvoldoende gevoel voor de maatschappelijke positie van de woningcorporatie”, zegt ze. „Maar vergeet niet: het meren­deel presteert naar behoren en daar hoort Stadlander beslist bij, ook al halen wij ook wel eens de krant.” Stadlander, zo bezweert de voormalig burgemeester van Bergen op Zoom neemt zijn volks­huivestelijke talen uitermate se­rieus. Het is daarom dat de corpo­ratie eens per jaar in alle open­heid verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan wat zij noemt ‘belanghouders’. Dat kun­nen gemeentebestuurders zijn of huurdersbelangenverenigingen, maar ook ondernemers uit de bouwwereld of maatschappelijke instellingen. Sterker nog, die mo­gen allemaal hun stempel druk­ken, meebeslissen over de beste­ding van de miljoenen die Stad­lander gaat investeren. Die bedra­gen zijn - als gevolg van Haags be­leid - wat minder hoog dan voor­heen, maar nog altijd aanzienlijk: 40 miljoen per jaar, waarbij moet worden gezegd dat 15 miljoen daarvan reeds is geparkeerd voor twee grote projecten die al op sta­pel staan maar enkele jaren ver­gen, de herontwikkeling van de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom en het centrumplan Vo­gelenzang in Halsteren.

 

Maar top­man Ton Ringersma heeft meer vuurtjes te blussen. Allereerst moet hij zorgen dat Stadlander fi­nancieel in rustiger vaarwater komt na de zo verfoeide huurders­heffing die de corporatie op een fikse verliespost komt te staan. Dat is al even bekend en de conse­quenties zijn enorm (banenverl­ies, huurverhogingen, sluiting van kantoren) maar het gaat Stad­lander de kop niet kosten. „Finan­cieel zijn we gezond, voldoen we aan alle eisen. We doen het zelfs beter dan strikt noodzakelijk”, zegt Ringersma, die ook op ande­re fronten op koers ligt. Nou ja, de samenwerking met de huurders­clubs is niet altijd optimaal, be­kent hij. „Maar we denken goed na hoe we dat kunnen verbeteren. We hebben natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid, maar we handelen graag in samenspraak.”

 

Carla van Loon interviewt Ton Ringersma - foto Stadlander / Tonny Presser


De bijeenkomst van gisteren had dan ook - niet toevallig - de titel
De kunst van het samenleven.

„Want dat zijn we misschien wel
een beetje verleerd. Dat bejaarde ouders met hun koffertje naar het verzorgingshuis worden gebracht en de kinderen zorgeloos verder leven is niet langer vanzelfspre­kend. Ook mensen met een ‘schroefje los’ moeten hun plaats vinden in de maatschappij, net als criminelen, waarvan meneer Teeven vindt dat ze (met een en­kelband om) eerder naar huis mo­gen. Dat geeft risico’s en dat vraagt een intensievere begelei­ding van ons en onze partners.”

Om dat (ook met minder men­sen) te kunnen behappen digitali­seert Stadlander zijn klantcontac­ten. Met andere woorden: huur­ders die nog iets wil weten of iets gerepareerd willen zien, kunnen
dat voortaan alleen nog via de computer melden. Dat wekt weer­stand. „Maar dat geeft onze men­sen wel de tijd en de ruimte om die 600 tot 800 huurders waar­mee iets aan de hand is, te hel­pen. Zodat anderen daar weer geen last van hebben. Want ieder­een heeft recht op woongenot.”

Om alvast de belanghouders er­van te overtuigen dat aan digitali­sering niet te ontkomen valt, kre­gen zij gistermiddag op landgoed Vrederust alvast een spoedcursus met gemodificeerde beeldvangers en massale uploadsessies. Het was de opmaat naar een eveneens digita­le stemronde waarbij de aanwezi­gen mochten aangeven welke nieuwe projecten in 2016 wat hen betreft prioriteit moeten krijgen. Van nieuwbouw op het oude BBA-busstation in Bergen op Zoom tot levensloopbestendige woningen in Steenbergen, Putte of Smerdiek. Huizen dus. Want daar draait het uiteindelijk om. Of zoals Van den Berg terecht op­merkte: „Samenleven, dat begint toch altijd met wonen.”

digitale uploadsessie  'the cloud'- foto Stadlander / Tonny Presser

 

 

Karakteristieke bouw stadshart
Vorig jaar kreeg de herontwikke­ling van het BBA/Veoliaterrein te­genover het NS-station niet veel stemmen, voor 2016 staat de bouw van 78 karakteristieke wo­ningen in het stadscentrum plots bovenaan het verlanglijstje. Sa­men met Stationszicht vormt het complex straks voor vele reizigers het gezicht van de binnenstad.

Snel aan de slag met Warande
Met de sloop van deWarandeflat is inmiddels een begin gemaakt, maar wat de belanghouders van Stadlander betreft wordt die lege plek snel ingevuld. Zij vinden het in elk gewenst dat de corporatie in 2016 alvast 6 miljoen euro uit­trekt voor de bouw van de eerste 40 van in totaal 160 nieuwe zoge­heten nultreden appartementen. 

Woning die eigen energie opwekt
Het lijkt onmogelijk maar dat is het niet: huizen die net zoveel energie opwekken als verbruiken. Stadlander gaat verouderde wo­ningen, te beginnen met 75 hui­zen in Oud-Vossemeer, op zo’n manier renoveren dat de woonlas­ten voor de huurder door het uit­blijven van een energierekening uiteindelijk toch gelijk blijven.  

Wethouder slikt een bittere pil
Niet alle projecten krijgen groen licht: het plan om in Steenbergen 31 sociale huurwoningen te bou­wen in het plan Couveringepark (een nalatenschap van de failliete corporatie WSG) haalt het niet. Tot teleurstelling van wethouder Cor van Geel. „Want dat soort wo­ningen komt Steenbergen de ko­mende jaren juist tekort.”

Bron: BN/deStem d.d. 27 juni 2014