Uw gegevens ophalen

Persbericht - In 11.000 huurwoningen gaat de energiemeter op nul na renovatie - Innovatiedeal van 660 miljoen euro voor verduurzaming huurwoningen

Den Haag / Bergen op Zoom - Vier bouwers en zes woningcorporaties tekenden vandaag, in het bijzijn van de minister van Wonen, Stef Blok, de deal ‘Stroomversnelling’, voor de eerste 11.000 woningen. Dit initiatief gaat voor betrokken huurders een degelijke renovatie betekenen, terwijl hun woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven. Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën: 1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie, 2. corporaties investeren dat geld in renovatie en 3. bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten.

Gunstig voor huurders, leefbaarheid, milieu en werkgelegenheid
Groot winstpunt van deze deal is dat huurders van relatief slechte woningen met hoge energierekeningen een comfortabele en duurzame woning krijgen tegen veelal dezelfde woonkosten. Daarnaast gebruiken corporaties de nieuwe geldstroom om te investeren in de waarde van hun vastgoed en de leefbaarheid van wijken, zonder overheidssubsidies. Neveneffect is dat deze deal de bouwsector veel werkgelegenheid brengt. Bovendien levert de Stroomversnelling een bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen. Minister Blok zegt toe de regelgeving voor corporaties aan te passen: zij kunnen dan naast huur ook energiediensten (als onderdeel van woonkosten) in rekening brengen. Ook maakt hij zich er sterk voor dat corporaties lokale energie op het niveau van een woningcomplex kunnen salderen (is: verrekening van energie die teruggegeven wordt aan het net). Daarnaast wordt onderzocht of het revolverend fonds energiebesparing uit het Woonakkoord hierbij wordt ingezet.


Forse innovatie bouwproces nodig
De Stroomversnelling richt zich primair op grote aantallen seriewoningen uit de jaren ’50-’70. De grote aantallen van de corporaties stellen de bouwers in staat om te investeren in een forse innovatie die nodig is om de gestelde ambitie van prijs en kwaliteit te realiseren. Met de huidige bouwprocessen is een kwaliteitsrenovatie die leidt tot woningen zonder energiekosten niet haalbaar noch betaalbaar. Door het bouwproces te industrialiseren, vergelijkbaar met de auto-industrie, kan de kwaliteit van de woning flink worden verbeterd tegen lagere kosten. Met een gemiddelde renovatieprijs van 60.000 euro komt de omvang van deze deal op 660 miljoen euro. De ontwikkeling van de eerste vier prototypes start na de zomer; de eerste clusters worden in 2014 aangepakt. Concreet zijn de energieambities mogelijk door een combinatie van: hoogwaardige isolatie, slimme installaties en de inzet van lokale duurzame energie.


Vier bouwers en zes corporaties nemen nu het voortouw
De deal is gesloten tussen corporaties: Portaal, Lefier, Woonwaard, Stadlander, Tiwos, Wonen Limburg  en de  bouwbedrijven: VolkerWessels, BAM, Ballast Nedam en Dura Vermeer. Dit zijn de partijen die het voortouw nemen bij de eerste 11.000 woningen. Andere partijen scharen zich achter het initiatief voor de mogelijke opschaling naar de volgende 100.000 woningen: een groep ‘Aanpakkers’ uit de corporatiesector en diverse brancheorganisaties uit bouw, installatie- en toeleverende industrie. Deze laatste tekenden eveneens een convenant vandaag ter ondersteuning van de Stroomversnelling.


 

Stadlander | Rooseveltlaan 150 | Postbus 203, 4600 AE BERGEN OP ZOOM |

Telefoon 088 - 562 6000 | info@stadlander.nl | www.stadlander.nl

 

 

Additionele informatie voor vakmedia


Stabiele woonlasten en een goed huis voor huurders
Nederland kent veel seriewoningen uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 van relatief slechte kwaliteit (kou-, tocht- en vochtproblemen), met lage huren, maar met hoge energiekosten. Dit maakt de huurders met lage inkomens gevoelig voor schommelingen in de energieprijs. Renovatie van deze woningen komt mondjesmaat op gang, met betaalbaarheidsrisico’s en lage woonkwaliteit als gevolg. Voor huurders biedt deze Deal kans op een gedegen renovatie, terwijl de woonkosten veelal hetzelfde blijven. Wat verandert is dat de huur én de energiekosten aan de corporatie worden betaald. Voor zittende huurders wordt hiervoor uitgegaan van de huidige energierekening. Voor nieuwe huurders wordt gekeken naar gemiddeld gebruik in een label B-woning.


De huurder blijft klant bij een energiebedrijf, maar komt nu bij gemiddeld gebruik per saldo op jaarbasis uit op een energienota=0 uit. Afwijkingen van het gemiddelde gebruik moeten overigens gewoon worden betaald of worden gewoon terugbetaald; de huurder blijft zo bewust van energiegebruik. Bij normaal gebruik is de huurder in ieder geval zeker van de woonkosten, ongeacht energieprijsschommelingen.


Corporaties zorgen voor betaalbare woningen voor kerndoelgroep
Voor corporaties blijft de zorg voor goede, betaalbare woningen voor huishoudens met lage inkomens de kerntaak. Juist de renovatie van rijtjes- en gestapelde woningen voor deze kerndoelgroep blijft momenteel achter, vanwege beperkte financiële middelen en een onrendabele businesscase. Deze Stroomversnelling stelt corporaties in staat om, zonder financiële steun van de overheid, met een nieuwe geldstroom zorg te dragen voor hun kerntaak én invulling te geven aan de duurzaamheidsambities.


Op basis van twee financiële modellen, zowel het bedrijfswaardemodel, als het marktwaardemodel is gerekend met realistische (5,25%) rendementseis als vertrekpunt. Op basis van een ingeschatte waardevermeerdering van 10,2% door een totale renovatie levert dat een berekening van de investeringsruimte op van resp. 70.000 (bedrijfswaardemodel) en 50.000 (marktwaardemodel) euro. Een voorzichtig gemiddelde van 60.000 euro, brengt de omvang van de Deal op de genoemde 660 miljoen  euro. Per corporatie en in combinatie met de gewenste prototypes zal voor deze Deal het feitelijke investeringsbedrag worden vastgesteld.


Deze Deal zal de corporatiesector veranderen op een aantal punten: - de corporatie is niet langer voorschrijver maar vrager. De corporatie doet geen aanbesteding op basis van gedetailleerde bestekken, maar zal samen met huurders kiezen uit een aanbod renovatieproposities met gegarandeerde prestaties; - de corporatie wordt afnemer van een product, inclusief prestatiegaranties (ontwikkelen, engineeren en uitvoeren gebeurd door bouwers en co-makers); - de bouwer is in staat om aanbod te doen op basis van total cost of ownership waardoor ook onderhoud en beheer zijn te outsourcen tegen lagere kosten dan voorheen (mits dit gewenst is).


De huidige corporaties maken met deze ondertekening de start, maar zij hebben nadrukkelijk de wens om zowel aan de zijde van de corporaties als aan de zijde van de bouwpartijen na de eerste 11.000 woningen op te schalen met veel aanhakende partijen. Nu al heeft, onder de vlag van ‘Aanpakkers’, een aantal corporaties kenbaar gemaakt om later in te stappen op dit initiatief.


Nog dit jaar wordt een viertal woningen voor prototyping geselecteerd. In 2014 worden de eerste woningbundels aangeboden aan de bouwpartijen.


Bouwsectorinnovatie
Voor bouwpartijen is de sprong van de gangbare energienorm naar een gegarandeerde nul-op-de-meter in technische zin mogelijk, blijkt uit enkele recente experimenten in het kader van innovatieprogramma Energiesprong (www.energiesprong.nl). Combinaties van: goede isolatie (wanden, dak en glaswerk), slimme installaties en de inzet van lokale duurzame energie, maken het mogelijk dat de energiemeter op jaarbasis op nul uitkomt.


Echter, om van deze deal een business case te maken moeten renovatieprijzen nog fors dalen. En dat is de stroomversnelling die deze deal biedt: de belofte van schaalgrootte stelt de bouwers namelijk in staat te innoveren op product en proces, samen met co-makers en de toeleverende industrie. Woningrenovatie zal stapsgewijs een industrieel karakter krijgen op basis van prototyping van totale-woningconcepten. De berekende totale renovatieprijs, inclusief levensduurverlenging en comfortverbetering (keuken-badkamer-toilet) ligt naar verwachting tussen de 50.000 en 70.000 euro; de feitelijke prijs is mede afhankelijk van de gewenste prestaties van het prototype.


Deze sprong in prijs is alleen mogelijk door een forse proces- en ook productinnovatie in de sector. Momenteel wordt het bouwproces gekenmerkt door gebrek aan samenwerking in de keten, projectgebonden aanpakken en hoge faalkosten.


Met deze Deal committeren zowel de corporaties, de bouwers als hun co-makers zich aan een leerproces dat ervoor zorgt dat renovaties conform een aantal gewenste prototypes tegen acceptabele kosten beschikbaar komen. De vier bouwpartijen zijn in het kielzog van de Stroomversnelling ook een convenant aangegaan met brancheorganisaties: BNA, Bouwend Nederland, FME-CWM, Uneto VNI, NVTB, Aannemersfederatie, OnderhoudNL, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Netwerk Conceptueel Bouwen met de intentie de Deal te ondersteunen en mede mogelijk te maken.


Wettelijke aanpassingen: servicekosten en saldering
Minister Blok staat positief tegenover de Deal en zegt toe zich in te spannen om het mogelijk te maken dat corporaties de energiekosten kunnen innen. De huurder betaalt dan woonkosten: een combinatie van huur en energieservice. De huurders betalen dus niet-meer-dan-nu of niet meer dan de woonkosten van een gelijkwaardige woning.


Daarnaast is een aanpassing van de Elektriciteitswet nodig die het mogelijk maakt dat ook op het niveau van b.v. een woningcomplex lokale duurzame energie gesaldeerd mag worden met energie van het net.