Uw gegevens ophalen

Meer invloed van belanghouders op beleid Stadlander

Stadlander maakt jaarlijks een ‘maatschappelijke winst’. In 2014 ging het om 27 miljoen euro. Wat doet de corporatie met dat geld? Dat gaat naar maatschappelijke doelen, zoals nieuwbouw, duurzaamheid en sociaal beheer. Stadlander omschrijft de winst dan ook als ‘maatschappelijke winst’. Wie bepaalt hoe het geld besteed wordt? Wie maakt de keuzes voor de lange termijn? Dat wil Stadlander meer en meer doen in samenspraak met belanghouders. Dat zijn de huurdersorganisaties, de gemeenteraadsleden en gemeentebestuurders.

De belanghouders waren woensdagavond 14 oktober bijeen in het Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom. Ze kregen een verantwoording van Stadlander over de besteding van de maatschappelijke winst in 2014. Ook mochten ze aangeven waar het geld, 30 miljoen euro, in 2016 naartoe zou moeten gaan. Dat was bij wijze van oefening, om een richting aan te geven. Want hoe de invloed van de belanghouders exact vorm zal krijgen, is nog niet bekend. De zoektocht is gaande; een denktank gaat de mogelijkheden verkennen en bespreken.

Verantwoording
Bestuurder Ton Ringersma van Stadlander gaf een verantwoording over 2013 en 2014. De projecten Gageldonk-West in Bergen op Zoom en het centrumplan in Halsteren zijn lang lopende projecten die over meerdere jaren zijn uitgesmeerd. Het verder oppakken van deze projecten was conform de prioriteiten die de belanghouders twee jaar geleden al stelden. Ook besteedde Stadlander geld aan onder meer leefbaarheid (bijvoorbeeld het Buurtcultuurfonds en een ‘maatschappelijke winkel’ in Scherpenisse) en het duurzaam en energiezuinig maken van woningen. Op Tholen loopt het project Stroomversnelling: 450 woningen die in drie dagen tijd energieneutraal (nul op de meter) én levensloopbestendig worden gemaakt.

Belanghoudersvergadering 2015

De start van de herstructurering in Sint-Maartensdijk moest worden uitgesteld. De Warandeflat en de woningen aan de Vijverberg zijn gesloopt (totaal 329 woningen). De ‘maatschappelijke winkel’ in Lepelstraat moest worden gesloten wegens een te geringe klandizie. Stadlander bouwde 151 nieuwe woningen in 2014. Qua onderhoud is er veel uitgegeven aan energiebesparende maatregelen, vervanging van cv-ketels en slimme sloten.

“We hebben huurverhoging toegepast binnen de ruimte die de minister bood. Dit omdat we onze volkshuisvestelijke prestaties willen blijven leveren. Dat vinden we belangrijker dan een lagere huur”, vervolgde Ringersma zijn verantwoording. “Wel compenseren we onze huurders die in de bijstand zitten.” De huurstijging bedroeg in 2014 gemiddeld 4,36 procent.

In 2014 is ook een nieuw klantconcept ingevoerd, evenals een nieuwe manier van samenwerken met partners. In 2015 is het beleid doorgezet en is de nieuwe Stadlander-organisatie van start gegaan.

‘Maatschappelijke winst’
Stadlander ontving in 2014 97 miljoen euro aan huur. Zou de corporatie de maximaal mogelijke huur rekenen, dan zou er 10 miljoen meer zijn binnenkomen. Ook dit is een maatschappelijke prestatie. Van de 97 miljoen aan huurinkomsten gaat 70 miljoen op aan onderhoud, investeringen, rente en organisatiekosten. De 27 miljoen die overblijft is ‘maatschappelijke winst’. Dat bedrag ging naar het aanbrengen van extra woonkwaliteit (10 miljoen), nieuwbouw (5 miljoen), sloop (5 miljoen), sociaal beheer en leefbaarheid (4 miljoen) en duurzaamheid (3 miljoen).

In 2016 kan Stadlander 30 miljoen uitgeven aan maatschappelijke doelen. De belanghouders in de zaal mochten bij wijze van oefening, de richting bepalen. Ze gaven aan dat 7,5 miljoen genoeg is voor extra woonkwaliteit. Men ziet liever meer nieuwbouw (7 miljoen in plaats van 5) en renovatie (6,5 miljoen in plaats van 3). Voor sociaal beheer volstaat 4,5 miljoen, evenals voor sloop.

Belanghoudersvergadering 2015

“Waarom wordt er niets gedaan aan de woningen uit de jaren 1950-1965, terwijl de huurders wel huurverhoging krijgen?”, wilde iemand weten. Een ander vroeg waarom Stadlander de oudere seniorenwoningen niet renoveert. Ton Ringersma legde uit dat die woningen geen toekomstwaarde hebben. “Op de langere termijn hebben deze woningen geen meerwaarde. We bouwen liever levensloopbestendige woningen.”

Belanghoudersvergadering 2015

Vanuit de zaal kwam ook de opmerking dat Stadlander weliswaar investeert in duurzaamheid, maar dat de huurder uiteindelijk zelf betaalt, omdat de huur omhoog gaat. Volgens Ringersma draaien de huurders echter niet op voor de totale kosten.

Contact
Uit een enquête onder belanghouders blijkt dat het met de erkenning van Stadlander wel goed zit. Het vertrouwen en de waardering mag beter, zo blijkt ook. Dat kan door de communicatie te verbeteren. Door aanspreekbaar en toegankelijk te zijn. Meerdere belanghouders gaven aan dat het contact met de corporatie niet optimaal is. Ringersma erkende dat en gaf aan dat er maatregelen in voorbereiding zijn om de dienstverlening te verbeteren. Daarbij zal speciale aandacht uitgaan naar laaggeletterden en anderen doelgroepen die digitaal niet goed uit de voeten kunnen. “We hebben in ons enthousiasme te grote stappen gezet op de digitale weg”, aldus Ringersma. “We gaan er alles aan doen om het contact met de klant te verbeteren.”   

Belanghoudersvergadering 2015

Invloed
Vertrouwen en waardering stijgen ook door belanghouders invloed te geven op het beleid en de strategische keuzes van Stadlander op de lange termijn. Huurders, gemeenteraadsleden, burgemeesters en wethouders krijgen meer mogelijkheden om mede richting te geven aan de maatschappelijke bestedingen van de corporatie. Hoe? Dat gaat een denktank van twaalf tot vijftien belanghouders, onder leiding van Leo Gerrichhauzen, verder uitwerken. De voorstellen van de denktank komen tijdens de eerstvolgende vergadering van belanghouders op tafel. Dat is in het najaar van 2016.

Belanghoudersvergadering 2015