Uw gegevens ophalen

Belanghouders Stadlander aan het woord: de kunst van het samenleven

De projecten Veoliaterrein en Warande in Bergen op Zoom kunnen wat de belanghouders van Stadlander betreft vanaf 2016 worden opgestart. Maar ook het renoveren en energiezuiniger maken van 80 woningen op de Brabantse Wal, de sloop en nieuwbouw van 78 appartementen aan de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom en het levensloopbestendig en energieneutraal maken van 75 sociale huurwoningen in Oud-Vossemeer mogen doorgang vinden. Dat werd donderdag 26 juni duidelijk tijdens de tweede belanghouderbijeenkomst in de Sprenge op Vrederust in Halsteren. Meteen konden de bezoekers kennismaken met het Stadlander Buurtcultuurfonds en ervaren dat de digitale wereld ook leuk kan zijn.

In principe is er door Stadlander in 2016 bij elkaar 25 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van projecten. Daar zijn de al gereserveerde 15 miljoen euro voor Gageldonk-West en Vogelenzang niet bij meegeteld. Die reeds in gang gezette projecten lopen gewoon door. Omdat Stadlander graag de samenleving aan het woord laat, mochten de belanghouders hun stem laten horen. Ruim tachtig vertegenwoordigers van bouwbedrijven, gemeenteraden, wethouders, zorgpartners, maatschappelijke organisaties en huurdersbelangenverenigingen uit de regio lieten weten wat de koers van Stadlander in hun ogen moet zijn. In totaal negen projecten werden er voorgedragen, bij elkaar goed voor zo’n 60 miljoen euro. Keuzes maken, daar ging het dus in de Sprenge om. Het realiseren van 78 woningen op het voormalige BBA-terrein in Bergen op Zoom (nu Veolia) en de eerste fase Warande met in totaal 40 nieuwe woningen scoorden het hoogst. Ans van den Berg, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stadlander, noemde de mening van de belanghebbers belangrijk. “We willen openheid en transparantie betrachten, verantwoording afleggen en verbindingen leggen. Samenleven begint met wonen.”

 

uitslag stemming

 

Omslag

Behalve vooruit kijken werd er in de Sprenge ook teruggeblikt. Op het jaar 2013 met name. Bestuurder Ton Ringersma van Stadlander legde uit wat de woningbouwcorporatie het afgelopen jaar zoal bereikt heeft. Met andere corporaties in de regio werd een Gezamenlijke Woonvisie 2030 opgesteld, waarin een antwoord wordt gezocht op de bevolkingskrimp. Ringersma: “Voor particuliere woningeigenaren wordt dat een groot probleem.” Op de website www.visiewoningmarkt.nl is het allemaal terug te lezen. Voor een corporatie als Stadlander is investeren in de bestaande woningvoorraad volgens Ringersma belangrijker dan nieuwbouw. Toch werden er vorig jaar in opdracht van de corporatie nog zo’n 155 woningen gebouwd. Ook werd uitvoering gegeven aan het ondernemingsplan, waarbij behalve sloop ook nieuwbouw en verkoop tot de opties horen. In totaal werden 450 woningen aangepakt (3 procent van het totale bezit). Om het streven van een Energielabel B in 2020 te realiseren zijn zonnepanelen belangrijk. Wel is er volgens Ringersma een omslag ingezet in de leefbaarheidsprojecten voor wijken en kernen. Stadlander neemt daarin niet langer het voortouw. “Het gaat voortaan om initiatieven van de bewoners zelf.”

 

Carla van Loon interviewt Ton Ringersma - foto Stadander / Tonny Presser

 

Samenwerking

Als innoverende corporatie kiest Stadlander voor het begrip woonlasten, in plaats van huur. Ook energiekosten en service worden dan in het totaalbedrag meegerekend. Ringersma: “Dat is richting huurders een lastige vertaalslag.” Met vernieuwend opdrachtgeverschap wordt ook van bouwers extra creativiteit gevraagd, om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Met de gemeenten Bergen op Zoom en Tholen zijn inmiddels zogeheten prestatieafspraken gemaakt, zodat beide partijen weten wat er van elkaar verwacht wordt. Ook met overige gemeenten, huurders, scholen, zorgorganisaties, andere corporaties en maatschappelijke partijen is de samenwerking in 2013 geïntensiveerd. Voor Ringersma en Stadlander is dat geen reden om tevreden achterover te leunen. “Ons aanhaken bij de samenleving kan en moet beter.”

 

Nieuw klantenconcept

Ringersma lichtte ook het nieuwe klantenconcept van Stadlander toe. Het is de bedoeling dat straks 95 procent van de huurders zijn zaken digitaal regelt. Op die manier komt extra tijd beschikbaar om tussen de 600 en 800 klanten met problemen meer persoonlijke aandacht te geven. Daar wordt volgens Ringersma op termijn iedereen beter van. “Het is onze kerntaak om juist die 14.000 andere huurders woongenot te bieden.” Vanuit de zaal werd aandacht gevraagd voor de positie van laaggeletterden, voor wie de computer vaak te moeilijk is. Ringersma vond begeleiding voor die groep kwetsbare huurders vanzelfsprekend, mogelijk in de vorm van vrijwilligerswerk. Digitalisering betekent volgens hem niet dat de huurder aan zijn lot wordt over gelaten. “Eén keer in de twee jaar komen we in elke woning kijken en gaan we in gesprek met de huurder. Maar zonder digitalisering kunnen wij niet verder.”

 

foto beeldvangers

 

Interactieve optredens

Met ludieke en interactieve optredens werd de belanghouders getoond dat de digitale wereld vooral ook leuk is. Met gemodificeerde beeldvangers en een massale uploadsessie kon de zaal een eigen stempel drukken op de bijeenkomst. De Kunst van het Samenleven, het thema van de bijeenkomst en ook het motto van het Stadlander Buurtcultuurfonds, werd op die manier origineel verbeeld. Een verhalenverteller nam het publiek mee naar leefbare wijken en bracht eveneens het Buurtcultuurfonds onder de aandacht. Op een expositie bij de ingang werden tal van succesvolle projecten van het fonds voor het voetlicht gebracht. Zo konden bijvoorbeeld buurtbewoners van Gebouw T zich door een professionele fotograaf laten vereeuwigen als hun favoriete popster. In samenwerking met een kunstenaar etsten bewoners van de Rembrandtstraat hun eigen buurt. Het Buurtcultuurfonds moet mensen verbinden die in het werkgebied van Stadlander wonen. Die extra stimulans is volgens Ton Ringersma nodig. “Want samenleven zijn we misschien wel een beetje verleerd.”

 

Steven Bouwens blikt terug op de bijeenkomst samengevat in een visueel vergaderverslag - foto Stadlander / Tonny Presser

 

expositie buurtcultuurfonds