Uw gegevens ophalen

Huurwoningen: Regelgeving aangepast: woningtoewijzing op basis van hoger actueel inkomen mogelijk

Zeer recent is de regelgeving over de toewijzing van sociale huurwoningen door corporaties weer iets aangepast. Sinds 1 januari 2016 zijn corporaties verplicht passend toe te wijzen. D.w.z. dat corporaties bij het verhuren van woningen huishoudens die huurtoeslaggerechtigd zijn geen woningen mogen toewijzen die duurder zijn dan € 597,30* (1/2-persoonshuishoudens) of € 640,14* (3 of meerpersoonshuishoudens). Huishoudens die niet huurtoeslaggerechtigd zijn mogen woningen toegewezen worden die een huurprijs hebben boven € 597,30* of € 640,14*.

Om te kunnen bepalen of iemand huurtoeslaggerechtigd is, wordt gebruik gemaakt van inkomensverklaringen die door de belastingdienst worden afgegeven. Deze verklaringen hebben altijd betrekking op het inkomen van het vorige jaar of zelfs van het jaar daarvoor. Het recente, huidige inkomen kan afwijken van het inkomen zoals dat wordt opgegeven door de belastingdienst. De wet voorzag al in situaties waarbij het inkomen lager was dan door de belastingdienst opgegeven. De corporatie kan dan bij de toewijzing uitgaan van het lagere inkomen. Op deze manier werd voorkomen dat de woningzoekende te duur zou gaan wonen.

Onlangs is nu een wetswijziging van kracht geworden waardoor ook bij een inkomensstijging uitgegaan mag worden van het hogere inkomen. Hierdoor kan een situatie optreden waarbij de duurdere sociale huurwoningen (boven € 597,30 of € 640,14) ook binnen het bereik van de woningzoekende kunnen komen. Uitgangspunt is wel dat de woningzoekende verzoekt uit te gaan van het hogere inkomen en daar ook het bewijs voor levert. Het gaat dan om het recente inkomen van de laatste 3 maanden of de meest recente jaaropgaven.

Van belang voor woningzoekenden

In ons internetsysteem voor woningzoekenden (Zuidwestwonen.nl) wordt u bij inschrijving gevraagd een verzamelinkomen van uw huishouden op te geven. U kunt zich daarbij baseren op het inkomen zoals dat door de belastingdienst op de inkomensverklaring wordt afgegeven. Als uw actuele inkomen hiervan afwijkt en u heeft hier ook bewijs voor (bijv. loonstroken of jaaropgave die u heeft geüpload bij uw documenten op Zuidwestwonen.nl) dan kunt u ook dat inkomen opvoeren bij uw verzamelinkomen. U dient zich er van bewust te zijn dat het aanbod (vooral het passende aanbod) dat u getoond wordt, afhankelijk is van het door u opgegeven verzamelinkomen omdat o.a. aan de hand van het verzamelinkomen wordt bepaald of u huurtoeslaggerechtigd ben. Als u huurtoeslaggerechtigd bent, wordt u een ander passend aanbod getoond dan u als u niet huurtoeslaggerechtigd bent. Woningzoekenden moeten dus bewust een keuze maken welk verzamelinkomen men opgeeft en voor welk aanbod men in aanmerking wil komen. Uiteindelijk zal bij de controle van de geüploade gegevens beoordeeld worden of de gekozen woning passend toegewezen kan worden.

*prijspeil 2018