Uw gegevens ophalen

Bedrijfsruimte: Kan ik veranderingen aan mijn gehuurd pand / bedrijfsruimte aanbrengen?

Met uitzondering van structurele bouwkundige en/of (elektro) technische aanpassingen is huurder gerechtigd gedurende de looptijd van de huurovereenkomst aanpassingen c.q. wijzigingen in het gehuurde aan te brengen, zoals het (ver)plaatsen van scheidingswanden, aanbrengen/vervangen van vloerbedekking c.q. (elektro) technische aanpassingen e.d., na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van verhuurder.

Eventueel onderhoud, aanpassingen, reparatie, vervanging en/of verwijdering van deze zaken komen voor rekening en risico van huurder. Alle van overheidswege voorgeschreven aanvullende maatregelen c.q. werkzaamheden samenhangend met het door huurder gewenste gebruik in het gehuurde komen te allen tijde voor rekening van huurder.